Načítání...

Skip navigation

Ocenění v krajském kole

Níže naleznete výčet ocenění včetně finančních odměn s nimi spojených, udělovaných ze strany vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže. Kromě těchto ocenění mohou další ocenění udělovat také kraje. Tato ocenění se v jednotlivých regionech mohou lišit a podrobnosti obce obdrží od příslušného krajského úřadu a jsou zpravidla zveřejněny na krajské slavnosti ve vítězné obci daného kraje.

ribbon-yellow

Zlatá stuha

za vítězství v krajském kole

Nejvyšší ocenění, které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

S oceněním je spojena odměna formou dotace od Ministerstva pro místní rozvoj:

1 250 000 Kč.*

ribbon-blue

Modrá stuha

za společenský život

Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Obce v pohraničí a v blízkosti měst mají situaci těžší, nicméně i zde již nové generace tvoří nový život v obci navazující na staré rytmy.
Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecní i spolkové, autentické akce spolků i dokumenty obce. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce.

S oceněním je spojena odměna formou dotace od Ministerstva pro místní rozvoj:

800 000 Kč.*

ribbon-grey

Bílá stuha

za činnost mládeže

Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času.
Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.

S oceněním je spojena odměna formou dotace od Ministerstva pro místní rozvoj:

800 000 Kč.*

purple

Fialová stuha

za inovativní obec

Oceněná obec využívá nové technologické nástroje a inovativní přístupy - zvláště ty založené na digitalizaci - pro dosažení vyšší kvality života a veřejných služeb. Mezi tyto nástroje a přístupy může spadat např. inteligentní osvětlení, digitální povodňový plán, coworkingová centra, komunitní/komunální energetika, fotovoltaika, elektromobilita, obecní taxi, kooperativní inteligentní dopravní systémy, samoobslužné obchody, e-medicina, environmentální výchova, komunitní plánování, inteligentní krizové řízení, monitoring kvality životního prostředí atd.

S oceněním je spojena odměna formou dotace od Ministerstva pro místní rozvoj:

300 000 Kč.*

ribbon-green

Zelená stuha

za péči o zeleň a životní prostředí

Oceněná obec by měla koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz. Oceňovány jsou i snahy o revitalizaci navazující otevřené krajiny, výsadby tradičních stromořadí a obnova druhové skladby. Je kladen důraz na dlouhodobý a koncepční pohled a na plánování zeleně v obci a výchovu nejmladších generací.

S oceněním je spojena odměna formou dotace od Ministerstva životního prostředí:

500 000 Kč.*

ribbon-orange

Oranžová stuha

za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Oceňovány jsou pozitivní stránky spolupráce zemědělských subjektů hospodařících v krajině se samosprávami. Toto ocenění je zaměřeno také na hledání nových forem spolupráce při správě venkovského prostoru. 
Mezi oblasti posuzovaných kritérií patří: podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce, péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu, koncepční dokumenty a společné projekty, místní produkty a jejich marketing, využití netradičních zdrojů energie a nezemědělské aktivity.

S oceněním je spojena odměna formou dotace od Ministerstva zemědělství:

800 000 Kč.*

* Částky jsou platné ke dni vyhlášení 28. ročníku soutěže (6. března 2024) a jsou poskytovány formou dotace. V každém kraji platí pravidlo, že pouze třetina přihlášených obcí může obdržet stuhu. Výjimkou je fialová stuha, kterou lze udělit v každém kraji bez ohledu na výše zmíněné pravidlo. Příklad: 12 přihlášených obcí v kraji = možnost udělit až 4 stuhy včetně zlaté + možnost udělit fialovou stuhou). Dále platí, že jedna obec může obdržet maximálně jednu stuhu.

Cena naděje pro živý venkov

za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

Symbolem této ceny je duha, která symbolizuje občanskou společnost. Záštitu nad touto cenou převzalo Sdružení místních samospráv ČR, které je přesvědčeno, že pro každou obec je klíčová aktivita místních spolků a zájmových sdružení. Ty představují místní život v obci, jsou nespornými nositeli místní kultury, společenského života a občanské společnosti. Jejich podpora je nejen věcí obce, ale i orgánů veřejné moci.

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova

ocenění příkladných staveb realizovaných v duchu Programu obnovy venkova

Cílem udílení tohoto ocenění je získat evidenci a přehled o těchto stavbách a také tyto stavby zveřejnit v každoročně vydávané propagační publikaci "STAVBY VENKOVA".

Vesnická knihovna XXX kraje

za moderní knihovnické a informační služby

Ocenění je uděleno obci, která je v daném kraji příkladná v oblasti dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Oceněná knihovna v kraji může (ale také nemusí) postoupit do celostátní soutěže Knihovna roku. Rozhoduje celková úroveň knihovny.

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

pro obec, která příkladným způsobem vede a pečuje o obecní kroniku

Kronika má v mnoha obcích dlouholetou tradici a v současné době je upravena v zákoně č. 132/2006 Sb. Každá obec je povinna vést kroniku a to buď ručně psanou či v elektronické podobě. Diplom pak oceňuje tu obec, která příkladným způsobem vede a pečuje o obecní kroniku.

Diplom za rozvíjení lidových tradic

pro obec, která příkladným způsobem zachovává a rozvíjí lidové tradice

Ocenění obdrží obec, která je příkladem v oblasti kontinuity společenského života - udržování, či obnovy místních tradic, svátků a obyčejů, vytváření nových tradic.

Diplom "Fulínova cena"

ocenění za kvalitní květinovou výzdobu v obci

Fulínova cena, pojmenovaná po českém zahradníkovi a spisovateli Martinu Fulínovi, se uděluje obci za příkladnou květinovou výzdobu veřejných prostranství i soukromých domů a pozemků.

Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce

Ocenění je uděleno obci, která je příkladem v oblasti zachování původního půdorysu a panoramatu vesnice, péče o památkově chráněné objekty, staveb lidového stavitelství vytvářející místní ráz nebo obnovy a údržby venkovských staveb.

Ocenění v celostátním kole

Níže naleznete výčet ocenění včetně finančních odměn s nimi spojených, udělovaných ze strany vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže. Kromě těchto ocenění mohou další ocenění udělovat také kraje. Tato ocenění se v jednotlivých regionech mohou lišit a podrobnosti obce obdrží od příslušného krajského úřadu a jsou zpravidla zveřejněny na slavnostním vyhlášení výsledků a předávání ocenění celostátního kola, příp. na slavnosti ve vítězné obci.

1st price medal_80

1. místo v celostátním kole a titul "Vesnice roku"

za vítězství v celostátním kole

13 obcí, oceněných zlatou stuhou v krajském kole se utká v kole celostátním. Vítěz z této třináctky se stává nositelem titulu "Vesnice roku" daného ročníku. Vítěz tedy vyniká ve všech posuzovaných okruzích: Dokumenty a spolupráce, Kultura a sport, Vzdělávání, Podpora podnikání v obci a formy spolupráce, Životní prostředí, zeleň a krajina, Inovativní obec, Venkov a zemědělství. Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže o Evropskou cenu obnovy vesnice, kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.

S vítězstvím je spojena odměna formou dotace od Ministerstva pro místní rozvoj:

1 600 000 Kč.**

2nd price medal_80

2. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku

za druhé místo v celostátním kole

Obec, která se z 13 obcí, oceněných v krajském kole zlatou stuhou, umístila na druhém místě. Oceněná obec se tedy v celostátním kole umístila na druhém místě v rámci posuzovaných okruhů: Dokumenty a spolupráce, Kultura a sport, Vzdělávání, Podpora podnikání v obci a formy spolupráce, Životní prostředí, zeleň a krajina, Inovativní obec, Venkov a zemědělství.

S oceněním je spojena odměna formou dotace od Ministerstva pro místní rozvoj:

1 000 000 Kč.**

3rd price medal_80

3. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku

za třetí místo v celostátním kole

Obec, která se z 13 obcí, oceněných v krajském kole zlatou stuhou, umístila na třetím místě. Oceněná obec se tedy v celostátním kole umístila na třetím místě v rámci posuzovaných okruhů: Dokumenty a spolupráce, Kultura a sport, Vzdělávání, Podpora podnikání v obci a formy spolupráce, Životní prostředí, zeleň a krajina, Inovativní obec, Venkov a zemědělství.

S oceněním je spojena odměna formou dotace od Ministerstva pro místní rozvoj:

900 000 Kč.**

** Částky jsou platné ke dni vyhlášení 28. ročníku soutěže (6. března 2024) a jsou poskytovány formou dotace. Každý z oceněných byl zároveň v krajském kole oceněn zlatou stuhou. Odměna za první, druhé a třetí místo tedy představuje druhou odměnu formou dotace. Příklad: Obec, která se v celostátním kole umístí na prvním místě získává odměnu formou dotace 1 600 000 Kč a také 1 250 000 Kč za zlatou stuhu (vítězství v krajském kole).

ribbon-green

Zelená stuha České republiky

za péči o zeleň a životní prostředí

Třináct krajských vítězů zelené stuhy krajů je nominováno do celostátní soutěže Zelená stuha ČR. Zde je vybrána nejlepší z nejlepších: obec, která je v rámci republiky opravdovým příkladem v oblasti péče o životní prostředí. Posuzují se následující kritéria: dlouhodobé plánování, aktuální realizované projekty, následná péče o realizace, osvěta, výchova a vzdělávání v oblasti životního prostředí, zapojení veřejnosti.

S oceněním je spojena odměna formou dotace od Ministerstva životního prostředí:

800 000 Kč.

ribbon-orange

Oranžová stuha České republiky

za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Oceněná obdrží obec, která se v rámci celostátního kola Oranžové stuhy umístí na prvním, druhém a třetím místě. Posuzuje se oblast partnerství obce a zemědělského subjektu/zemědělských subjektů, přičemž se hodnotí následující podoblasti: podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce, péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu, koncepční dokumenty a společné projekty, místní produkty a jejich marketing, využití netradičních zdrojů energie a nezemědělské aktivity.

S oceněním je spojena odměna formou dotace od Ministerstva zemědělství:

1. místo: 400 000 Kč;

2. místo: 300 000 Kč;

3. místo: 200 000 Kč.

Knihovna roku

Soutěž Knihovna roku v kategorii „základní knihovna” navazuje na celostátní soutěž Vesnice roku. Oceněná knihovna v kraji může (ale také nemusí) postoupit do celostátní soutěže Knihovna roku. Rozhoduje celková úroveň knihovny. Ocenění je uděleno obci, která je na celostátní úrovni příkladem v oblasti dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Cena naděje pro živý venkov (celostátní vítěz)

za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

Symbolem této ceny je duha, která symbolizuje občanskou společnost. Záštitu nad touto cenou převzalo Sdružení místních samospráv ČR, které je přesvědčeno, že pro každou obec je klíčová aktivita místních spolků a zájmových sdružení. Ty představují místní život v obci, jsou nespornými nositeli místní kultury, společenského života a občanské společnosti. Jejich podpora je nejen věcí obce, ale i orgánů veřejné moci.

S oceněním je spojena finanční odměna od Sdružení místních samospráv České republiky:

100 000 Kč.

Cena veřejnosti

13 krajský vítězů, kteří byli oceněni zlatou stuhou se utká také v internetovém hlasování veřejnosti. Zástupci veřejnosti tak mohou hlasovat, která obec je dle jejich názoru vítězem. Výsledky jsou zveřejněny v rámci Slavnostního vyhlášení výsledků a předávání ocenění celostátního kola.

Koláčová cena

za nejlepší domácí koláče